Info

Skemaets anvendelse
Dette anmeldeskema kan anvendes af erhvervsmæssige husdyrbrug (se definition i vejledningen). Dvs. husdyrbrug som har flere dyr end et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, og som samtidig ikke har et begrænset produktionsareal.

Hvis dyreholdet er ikke-erhvervsmæssigt reguleres det af miljøaktivitetsbekendtgørelsen og skal derfor overholde de krav der er i kapitel 4 i denne. Du behøver kun anmelde ikke-erhvervsmæssigt dyrehold hvis kravene i kapitel 4 ikke er overholdt. (Se vejledningen)

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning (nyt vindue)

Bilag

Sammen med anmeldelsen, skal der indsendes
1. Kortbilag med oplysninger om a) placering af eksisterende og planlagte bygninger og
anlæg. Anlæggene nummereres i overensstemmelse med BBR-oplysninger.
2. Kort der angiver, hvor i bygningerne det opmålte produktionsareal findes .
3. Hvis der ansøges om dispensation skal der vedlægges begrundelse for dispensationsansøgningen.
Kortbilag kan evt. laves via arealinformation:
arealinformation.miljoeportal.dk (nyt vindue)